MySkills Blog

Umowa o pracę – na co zwrócić uwagę przy podpisaniu umowy?

on 29 marca 2016 No comments

Autorka: Kamila Grabowska, Radca Prawny umowa o pracę

Udana rekrutacja zakończona propozycją podjęcia pracy to zaledwie cześć procesu prowadzącego do satysfakcjonującego zatrudnienia. Nie mniej ważny bywa etap wyboru formy zatrudnienia oraz negocjacji warunków umowy na wymarzone stanowisko. Na tym etapie bardzo często dochodzi do dodatkowej weryfikacji intencji oraz wiarygodności stron umowy. umowa o pracę

Wielu kandydatów oczekuje od pracodawcy przedstawienia mu standardowej umowy o pracę z ustalonym zakresem zadań oraz wynagrodzeniem. Wówczas okazuje się, iż powyższe elementy określone w ofercie pracodawcy na dane stanowisko to zaledwie wstęp do dłuższych negocjacji obejmujących termin rozpoczęcia pracy, miejsce jej wykonywania, wymiar, dodatkowe świadczenia, urlop oraz powierzanie pracownikowi narzędzia pracy.

Co zawiera umowa o pracę?

Istotne postanowienia umowy o pracę określa art. 29 Kodeksu Pracy, który stanowi, iż umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 1. rodzaj pracy,
 2. miejsce wykonywania pracy,
 3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 4. wymiar czasu pracy,
 5. termin rozpoczęcia pracy.

Powyższe elementy umowy powinny zostać przez strony stosunku pracy jednoznacznie ustalone przed jej podpisaniem tak, aby zarówno kandydat na pracownika jak i potencjalny pracodawca w okresie oczekiwania na pracownika w sposób należyty zabezpieczyli swoje interesy.

Umowa o pracę a urlop

Nie mniej ważnym elementem wymagającym przewidzenia i ustalenia między stronami umowy o pracę jest korzystanie z uprawnień urlopowych u nowego pracodawcy. Urlop wypoczynkowy u poprzedniego pracodawcy powinien zostać rozliczony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy. Pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop zaległy oraz część urlopu należną pracownikowi za okres trwania łączącego ich stosunku pracy w danym roku kalendarzowym, jeżeli za ten okres nie udzielił mu urlopu. Nowy pracodawca nalicza urlop dla pracownika proporcjonalnie do okresu przypadającego u niego zatrudnienia. Nowy pracownik może ustalić z pracodawcą, iż z uwagi na zaplanowany urlop zależałoby mu na udzieleniu urlopu w wyższym wymiarze w określonym terminie, niż wynika to z proporcji przepracowanego u niego okresu. Etap ustalania warunków zatrudnienia to dobry moment, aby określić także plany urlopowe nowego pracownika. Przy dobrej woli obu stron konsensus w tym zakresie jest możliwy jeszcze przed zwarciem umowy o pracę.

Zanim podpiszesz umowę o pracę

Pamiętajmy, iż umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika) potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków. Nie ma przeciwwskazań, aby strony stosunku pracy, umowę o pracę zawarły nawet ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia pracy.

Dodatkowo, w terminie 7 dni od zwarcia umowy o pracę pracodawca pisemnie informuje pracownika o:

 1. obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 2. częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,
 3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 5.  układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Rodzaje umów o pracę

Przed podpisaniem umowy o pracę możemy zostać poinformowani przez pracodawcę, iż w pierwszym okresie zatrudnienia stosuje on umowy terminowe lub też, że docelowo aplikujemy na stanowisko objęte czasowym projektem. Kodeks Pracy pod względem okresu trwania przewiduje kilka możliwych rodzajów umów o pracę tj. umowa na okres próbny, umowę na czas określony, umowę na czas nieokreślony. Szczególnie rozbudowany jest katalog umów na czas określony i podstaw do ich zastosowania, które zmieniły się od 22 lutego 2016 roku, podobnie jak okresy ich wypowiedzenia.

Obecnie łączny okres zatrudnienia na podstawie zwartych z tym samym pracodawcą umów na czas określony nie może przekroczyć 33 miesięcy oraz ilości trzech takich umów. Po upływie tego okresu umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

Wyjątkiem co do maksymalnego czasu trwania umowy na czas określony są umowy na czas określony związane z rzeczywistym czasowym zapotrzebowaniem naszego przyszłego pracodawcy z uwagi na następujące cele:

 • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
 • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
 • w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Pracodawca może nam także zaproponować na początek umowę na okres próbny, która może poprzedzać zarówno umowę na czas określony, jak i umowę na czas nieokreślony. Umowa na okres próbny może trwać maksymalnie 3 miesiące i zawierana jest w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Pracownik po podpisaniu umowy (lecz przed przystąpieniem do wykonywania pracy) powinien zapoznać się z Regulaminem Pracy i Regulaminem Wynagradzania, potwierdzając powyższe stosownym oświadczaniem oraz złożyć inne oświadczenia wymagane przez pracodawcę np. zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji, zobowiązania do zachowania poufności i tajemnicy przedsiębiorstwa lub umowę o przejęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

Po przebytym procesie rekrutacyjnym, negocjacji i podpisaniu umowy czekają nas jeszcze badania wstępne i szkolenie BHP i… czas zacząć wymarzoną pracę.

Więcej o umowach na czas określony oraz o formach zatrudnienia managera w kolejnych tekstach.

Kamilia Grabowska, Radca Prawny
eurolexconsulting.pl

Od kilkunastu lat prowadzę obsługę prawną przedsiębiorców; zarówno Klientów korporacyjnych, jak i firm rodzinnych i jednoosobowych działalności. Obszarem mojej zawodowej specjalizacji jest negocjacje i przygotowywanie umów, ochrona danych osobowych, zamówienia publiczne oraz prawo pracy. (>>więcej na temat autorki przeczytasz na jej profilu)

Anna WojciechowskaUmowa o pracę – na co zwrócić uwagę przy podpisaniu umowy?

Related Posts

Take a look at these posts