Czym są kompetencje?

Czym są kompetencje?

Baza wiedzy

Kompetencje

Pojęcie kompetencji zostało po raz pierwszy użyte przez amerykańskiego psychologa społecznego Davida McClellanda na przełomie lat 60. i 70. Rozumienie znaczenia tego słowa nie pokrywało się jednak z obecną definicją, która funkcjonuje od 1982 roku i została opisana przez R. Boyatzisa jako „potencjał istniejący w człowieku, prowadzący do takiego zachowania, które przyczynia się do zaspokojenia wymagań na danym stanowisku pracy w ramach parametrów otoczenia organizacji, co z kolei daje pożądane wyniki”[1].

Na kompetencje składają się[2]:

  • Uzdolnienia – oznaczają wrodzone predyspozycje, które odzwierciedlają potencjał rozwoju danej osoby.
  • Umiejętności – to zdolność przełożenia swojej wiedzy na konkretne działania; zbiór tego, co osoba faktycznie potrafi.
  • Wiedza – ogólna, teoretyczna, specjalistyczna; jest to zbiór nauczonego tematu w ramach szkoły, studiów, samokształcenia. Z wiedzą związane są kwalifikacje, które są formalnym potwierdzeniem wiedzy w formie świadectw, dyplomów, certyfikatów.
  • Kondycja fizyczna – określa fizyczne wymogi związane z pracą na określonym stanowisku.
  • Styl pracy – określa sposób realizacji zadań, można wyróżnić styl kierowniczy i pracowniczy.
  • Osobowość – cechy charakteru danej osoby
  • Zasady i wartości – zbiór przekonań, które wpływają na zachowanie.
  • Zainteresowania – są to indywidualne upodobania, które mają znaczenie w kwestii życiowych wyborów

Kompetencje rozumie się więc jako zbiór wiedzy, umiejętności i wszystkich cech, które pozwalają efektywnie wykonywać powierzone zadania w sytuacjach zawodowych oraz osiągać cele na danym stanowisku.

Bibliografia:

[1] Armstrong M. Zarządzanie zasobami ludzkimi Oficyna Ekonomiczna Kraków 2002. str. 249-242

[2]Sajkiewicz A. (red.), „Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność”, Poltext, Warszawa, 2002, s. 900- 909

Anna WojciechowskaCzym są kompetencje?