Cała Polska
Zarządzanie projektami
Zamknięte
Nr szkolenia 1233

Zarządzanie projektami - wdrożenie dobrych praktyk

0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze to odpowiedź na potrzeby i sugestie dynamicznego rynku szkoleniowego. Naszym Klientom oferujemy kompleksowe rozwiązania szkoleniowe oraz doradztwo na najwyższym poziomie. Cechuje nas kreatywne i pełne zaangażowania podejście w realizację każdego z projektów. Wychodząc naprzeciw naszym klientom proponujemy różne, dostosowane do konkretnych możliwości oraz oczekiwań, modele rozwojowe: szkolenia otwarte, szkolenia online oraz szkolenia zamknięte, Budujemy zarówno typowe szkolenia oparte na wykładach/warsztatach wzbogaconych o liczne elementy aktywizacyjne uczestników jak i nowatorskie procesy szkoleniowe zbudowane w oparciu o metody takie jak blended learning czy bite-size learning. 

Cel szkolenia

Wdrożenie dopasowanych do kultury organizacyjnej firmy dobrych praktyk projektowych ma przede wszystkim walor szybko usprawniający prace zespołów projektowych oraz usprawniający komunikację na temat projektów zarówno wewnątrz zespołów jak i na poziomie całej organizacji, dając Zarządowi przejrzysty obraz stanu realizowanego przez firmę portfela projektów.

Daje też podstawę do doskonalenia organizacji, przyjmując filozofię „krok po kroku” we wdrażaniu zmian.

Zdecydowanie trwalszym rozwiązaniem jest wypracowanie zintegrowanej z modelem zarządzania firmą kompletnej metodyki zarządzania projektami. Rozwiązanie takie pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału pracowników organizacji przy określaniu i wdrażaniu nowych procesów. Jednocześnie całościowy charakter zmiany powoduje zasadniczą zmianę jakościową pracy całej organizacji, oddziałując pozytywnie także na pozostałe procesy biznesowe.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Administracja
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca

Korzyści dla firmy

wytyczenie i zdefiniowanie wspólnego dla całej organizacji celu, dostarczenie podstawy do wyboru i rekomendowania optymalnej metody osiągnięcia tego celu przez firmę
uzgodnienie najlepszych rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów i szans pozwoli na usystematyzowanie i ewaluację, które z problemów są najważniejsze (mają największy wpływ na efektywne zarządzanie projektami) i w jakiej kolejności należy je rozwiązać
zaangażowanie uczestników projektu w proces zmiany i zarządzanie naturalnie pojawiającym się w takiej sytuacji różnicami w sposobie dojścia do celu
przygotowanie organizacji do zmian, które mają nastąpić oraz zbudowanie w Zespole poczucia odpowiedzialności za wyniki
inwentaryzacja obecnych doświadczeń organizacji w zakresie realizowanych projektów
wstępna identyfikacja gotowości i otwartości organizacji na zmiany w obszarze zarządzania projektami
wstępna identyfikacja oczekiwań kadry firmy oraz ich priorytetyzacja

Korzyści dla uczestnika

uzyskanie przez uczestników kluczowej wiedzy o zarządzaniu projektami oraz najpopularniejszych metodykach projektowych takich jak PRINCE2, PMI, AGILE
zrozumienie różnic pomiędzy omawianymi metodykami
poznanie najlepszych technik i narzędzi projektowych dobranych pod względem skuteczności zarządzania w organizacji

Plan szkolenia

ETAP I: Szkolenie ogólne z metodyk Zarządzania Projektami

Efektem warsztatu będzie przygotowanie uczestników do ustalenia i przyjęcia do codziennej praktyki biznesowej praktyk zarządzania projektami, które będą wypracowane podczas kolejnych etapów wdrożenia.

Ważne jest, aby uzyskać pozytywny efekt komunikacyjny, gdyż to uczestnicy warsztatów będą następnie „ambasadorami zmiany” w zakresie zarządzania projektami. Ich przekonanie do celowości wdrożenia przynajmniej „dobrych praktyk” w zarządzaniu projektami jest w związku z tym kluczowe dla powodzenia projektu.

W związku z tym, poza samym uczestnictwem w warsztacie, jego uczestnicy otrzymają możliwość konsultacji z doradcami po szkoleniu (on-line).

Końcowym efektem Etapu I jest wstępny raport oparty na zebranych i opracowanych wynikach post-testów oraz informacji uzyskanych podczas sesji warsztatowej. Rolą raportu jest identyfikacja ujawnionych podczas warsztatów praktyk z zakresu zarządzania projektami oraz identyfikacja luki kompetencyjnej uczestników przy założeniu modelowego profilu kompetencyjnego kierownika projektu.

ETAP II: Analiza dojrzałości i potrzeb organizacji w zakresie PM

Etap obejmuje analizę dojrzałości organizacji oraz jej potrzeby w zakresie PM a w szczególności:

 1. Analizę potrzeb Klienta w zakresie procesu zarządzania projektami i programami.
 2. Na podstawie zadeklarowanych przez interesariuszy (w tym uczestników warsztatu z Etapu) standardów zarządzania projektami oraz określania poziomu dojrzałości organizacji w obszarze zarządzania projektami, opracowywana zostanie analiza struktur zarządzania projektami, ocena efektywności procesów zarządzania projektami oraz przydatności istniejącej infrastruktury wspierającej zarządzanie projektami.
 3. Na podstawie zadeklarowanej wizji docelowego kształtu procesu zarządzania projektami, zostanie opracowana rekomendacja oraz szczegółowy opis działań związanych z wdrożeniem nowej organizacji projektowej.
 4. Ostatecznie opracowywane są rekomendacje w zakresie zmiany kultury organizacyjnej związanej z obszarem projektów oraz ew. procesów zarządzania projektami (o ile zostaną zidentyfikowane).
ETAP III: Przygotowanie metodyki PM

Na podstawie zweryfikowanych potrzeb i priorytetów kadry menadżerskiej oraz na podstawie szczegółowej analizy dotychczasowych praktyk w obszarze projektowym ustalonych podczas analiz w Etapie I i II, zostanie przygotowana lista praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania projektami, tak aby zapewnić osiągnięcie celów biznesowych projektów i poprawić ich „zarządzalność”.

Niezbędne zmiany porządkujące zarządzanie projektami opracowane zostaną na poziomie:

 1. strategii firmy (m.in. określenie które projekty uznawane będą za strategiczne i jakie z tym wiązać się powinny wymogi wobec ich organizacji);
 2. operacji (m.in. jakie procesy wsparcia powinny być na stałe zaangażowane w proces realizacji projektów zgodnie z metodyką opisu zaangażowania RACII);
 3. projektu (m.in. jakie dobre praktyki zarządzania projektami są wymagane, a jakie pożądane w organizacji);
 4. portfela projektów (m.in. jakie możliwości istnieją w organizacji dla bilansowania zasobów i kto powinien w organizacji tym się zajmować);
 5. komunikacji (m.in. jakie dobre praktyki komunikacji w projektach są wymagane, a jakie pożądane w organizacji).

Zidentyfikowane warianty rozwiązań zostaną porównane i ocenione pod kątem uzgodnionych kryteriów. Wstępnie można wskazać kryteria:

 1. kosztu wdrożenia;
 2. czasu wdrożenia;
 3. stopnia trudności realizacji;
 4. przydatności rozwiązania dla innych obszarów organizacji;
 5. konieczności integracji z systemem informatycznym;
 6. czasochłonności stosowania.
Na tej podstawie zostanie utworzona rekomendacja działań zmierzających do poprawy sposobu realizacji projektów, tak aby zostały rozwiązane najważniejsze zidentyfikowane problemy i potrzeby.


ETAP IV: Wdrożenie metodyki PM

Po uzgodnieniach z interesariuszami zostanie przygotowany podręcznik zarządzania projektami uwzględniający specyfikę projektów:

 1. inwestycyjnych;
 2. badawczo – rozwojowych;
 3. „miękkich”.
Podręcznik będzie mieć formę papierową i elektroniczną. Podręcznik zostanie następnie zaprezentowany podczas warsztatów dla kadry PMów oraz potencjalnych PMów w celu wyrównania poziomu wiedzy z zakresu metodyki zarządzania projektami oraz – co jest niezwykle istotne – w celu pozytywnego zaprezentowania nowo wdrażanych zasad w organizacji, także od strony osobistych korzyści wynikających z ich stosowania.

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 2128
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia

Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

tel: 732 942 594

email: biuro@ocsd.pl