Cała Polska
Praca w zespole
Zamknięte
Nr szkolenia 1735

Przeciwdziałanie mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy. Aspekty prawne i psychologiczne

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia

Mobbing i dyskryminacja w dużych instytucjach, są przeciętnym problemem. Wszędzie tam, gdzie spotykamy wiele osobowości i różnorodności wychowań, kultury, oraz wartości – czyli po prostu różnych ludzi, pojawia się ryzyko niewłaściwych zachowań. Jak każdy problem na tle psychologicznym i emocjonalnym, stanowi on zagrożenie dla wizerunku instytucji, wpływa negatywnie na atmosferę w pracy, oraz przyczynia się do zmniejszenia wydajności pracy. Mogą dezintegrować zespół, prowadzą do apatti pracowników, braku inicjatywy. Mobbing i molestowanie seksualne konsekwencji mogą doprowadzić do wystąpienia przez pracowników z pozwami, co prowadzi do utraty dobrego imienia firmy, która nie zwalcza zachowań dyskryminacyjnych, oraz jest źródłem odpowiedzialności finansowej pracodawców.

Od 1 stycznia 2004 r. Pracodawcy są zobowiązani do stosowania polityki antymobbingowej, a od 1 stycznia 2011 r. polityki antydyskryminacyjnej zgodnie z art. 94. 3 Kodeksu Pracy i Ustawą z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu określonych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1700). Oraz nakłada na niego odpowiedzialność odszkodowawczą, choćby osobą mobbującą był szeregowy pracownik, a nie sam pracodawca lub inna osoba z kadry kierowniczej firmy. Tak, więc przeciwdziałanie mobbingowi jest obowiązkiem pracodawcy i jeżeli firma wdraża elementy polityki antymobbingowej i szkoli pracowników z rozpoznawania i zwalczania mobbingu - jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 sierpnia 2011 r. (sygn. I PK 35/11), przedsiębiorstwo to może, dzięki temu, zostać zwolnione z konieczności wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień, nawet jeśli pracownik faktycznie został dotknięty mobbingiem. Stawia to pracodawców w zupełnie nowej sytuacji, w której aktywne działania szkoleniowe stają się pewnego rodzaju zabezpieczeniem firmy przed ponoszeniem odpowiedzialności za konflikty pracownicze, pozwalające uniknąć wysokich i niepotrzebnych kosztów. Pracodawcy często nie dostrzegają potrzeby przeciwdziałania mobbingowi lub nie znają odpowiednich metod i narzędzi. Wynika to z faktu, że nękanie przyjmuje formę utajoną, którą trudno jest nie tylko wykryć, ale i je zwalczać. 

Materiały szkoleniowe:

 • komplet drukowanych, autorskich materiałów szkoleniowych
 • materiały biurowe: notes, długopis

Zaświadczenie:

Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Cel szkolenia

 • Wyposażenie kursantów w metody i narzędzia skutecznego odróżniania mobbingu od innych patologii środowiska pracy oraz stosowania uprawnionej ochrony interesu indywidualnego
 • Zapoznanie z informacjami na temat mobbingu i dyskryminacji w ujęciu prawnym i psychologicznym
 • Dokładne zapoznanie się z przyczynami sprzyjającymi występowaniu mobbingu oraz nauczenie się odróżniać sytuacje mobbingowe od tych, które noszą wyłącznie znamiona konfliktu, a nie są mobbingiem
 • Uświadomienie konsekwencji wystąpienia mobbingu i dyskryminacji w zespole/organizacji oraz odpowiedzialności prawnej po stronie pracodawcy i pracownika działającego w sposób nieetyczny
 • Omówienie przebiegu i form mobbingu i dyskryminacji
 • Poznanie metod przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy i reagowania na nie we wczesnych fazach
 • Wskazanie różnic pomiędzy konfliktem, a mobbingiem
 • Wskazanie różnic pomiędzy mobbingiem i dyskryminacją na realnych przykładach z orzecznictwem sądowym
 • Zrozumienie, co to są działania niepożądane w miejscu pracy
 • Zrozumienie, na czym polega zjawisko mobbingu i dyskryminacji (w tym molestowania i molestowania seksualnego) w miejscu pracy i jaki jest zakres pojęciowy tych zjawisk
 • Nauczenie się identyfikowania działań niepożądanych w miejscu pracy, w tym działań i zachowań spełniających przesłanki definicji mobbingu i molestowania i molestowania seksualnego
 • Poznanie instrumentów umożliwiających radzenie sobie z działaniami niepożądanymi w miejscu pracy i nauczenie się ich stosowania

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca

Korzyści dla firmy

Szkolenie przygotowuje uczestników do rozpoznawania sytuacji o charakterze mobbingowym i ich odróżniania od innych zjawisk patologicznych, charakterystycznych dla środowiska pracy
Uczestnicy szkolenia zapoznawani są z całym wachlarzem zarówno organizacyjnych, jak i indywidualnych metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, w szczególności dotyczącymi występowania mobbingu
W trakcie szkolenia poruszana jest również kwestia tzw. fałszywych ofiar mobbingu (tzw. mobbing urojony) oraz zarys możliwości diagnostycznych działań takich osób

Korzyści dla uczestnika

Ćwiczenia wprowadzone na szkoleniu obejmą również podstawową wiedzę dotyczącą metod dochodzenia roszczeń z zakresu prawa pracy, oraz zasięgu tych roszczeń
Kursanci zostają zapoznawani ze „ścieżką” postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu, z zakreśleniem właściwej kolejności działań, gdzie nacisk położony będzie na czynności polubowne

Plan szkolenia

Działania niepożądane w miejscu pracy:

 • identyfikacja zjawisk niepożądanych w miejscu pracy;
 • rola pracodawcy w przeciwdziałaniu zjawiskom niepożądanym w miejscu pracy (trzy filary przeciwdziałania: prewencja, neutralizacja, rehabilitacja).
Wprowadzenie do tematyki mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego:
 • istota, pojęcie i zakres dyskryminacji;
 • molestowanie seksualne jako forma dyskryminacji;
 • istota, pojęcie i zakres mobbingu;
 • skala i rozmiar mobbingu;
 • mobbing oraz dyskryminacja w ujęciu regulacji i norm międzynarodowych;
 • pojęcie mobbingu w Kodeksie Pracy;
 • analiza wybranego orzecznictwa dotyczącego mobbingu;
 • płaszczyzny mobbingu (wstępująca, pozioma, pionowa);
 • instrumenty radzenia sobie z mobbingiem;
 • reagowanie na mobbing z pozycji świadka;
 • zakres odpowiedzialności pracodawcy oraz roszczenia przysługujące pracownikowi.
Przyczyny mobbingu:
 • indywidualne uwarunkowania mobbingu;
 • przyczyny zależne i niezależne od ofiary;
 • stres;
 • konflikt;
 • przyczyny po stronie mobbera;
 • przyczyny społeczno – kulturowe;
 • stereotypy;
 • uprzedzenia społeczne.
Ofiary i sprawcy:
 • osobowość ofiar mobbingu;
 • mobbing urojony a rzeczywisty – fałszywe ofiary mobbingu!
 • zespół kozła ofiarnego;
 • przykładowe cechy mobbera;
 • mobbing ze strony przełożonego, a mobbing ze strony współpracownika.
Dyskryminacja w prawie polskim:
 • uregulowania prawne dotyczące dyskryminacji;
 • zasada równego traktowania w pracy;
 • ciężar dowodu; problematyka środków dowodowych oraz opinii biegłego;
 • odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia zasady równego traktowania;
 • omówienie przesłanek odpowiedzialności wraz z katalogiem roszczeń.
Molestowanie seksualne jako szczególna forma dyskryminacji:
 • mobbing w miejscu pracy – przyczyny i uwarunkowania powstawania mobbingu;
 • indywidualne uwarunkowania mobbingu;
 • przyczyny zależne i niezależne od ofiary;
 • stres;
 • konflikt;
 • przyczyny po stronie mobbera.
Taktyki mobbingu:
 • poniżania;
 • upokarzania;
 • zastraszania;
 • pomniejszenia kompetencji;
 • utrudniania wykonywania pracy;
 • izolacji;
 • omówienie zagadnienia mobbingu w orzecznictwie sądów polskich.
Zapobieganie mobbingowi jako obowiązek pracodawcy. Odpowiedzialność prawna z tytułu wystąpienia mobbingu:
 • odpowiedzialność na zasadzie prawa pracy;
 • odpowiedzialność pracodawcy za dopuszczenie wystąpienia mobbingu;
 • odpowiedzialność sprawcy mobbingu;
 • typy roszczeń przysługujących pokrzywdzonemu;
 • odpowiedzialność cywilna;
 • pojęcie szkody i krzywdy;
 • dobra osobiste człowieka i ich naruszenie;
 • rodzaje dostępnych powództw;
 • odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana ze stosowanie mobbingu;
 • przestępstwa;
 • nadużycie stanowiska lub pełnionej funkcji;
 • wykroczenia przeciwko prawu pracy;
 • postępowanie adhezyjne w postępowaniu karnym;
 • środki karne związane z orzekaniem w sprawach na tle mobbingowym.
Skutki mobbingu:
 • wpływ zachowań mobbingowych na jednostkę i indywidualne skutki jednostkowe;
 • zaburzenia funkcjonowania społecznego;
 • zaburzenia psychiczne;
 • zaburzenia somatyczne;
 • wpływ mobbingu na życie społeczne ofiary;
 • destrukcja małych grup społecznych;
 • naruszenie więzi społecznych;
 • destrukcja rodzin;
 • wpływ mobbingu na organizację;
 • skutki finansowe;
 • skutki w sferze personalnej (HR);
 • skutki w sferze wizerunku przedsiębiorstwa (PR);
 • skutki organizacyjne dla pracowników;
 • skutki organizacyjne dla kadry zarządzającej.
Przeciwdziałanie mobbingowi:
 • asertywność;
 • komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych;
 • ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu;
 • wewnętrzne organy antymobbingowe i postępowań polubownych;
 • wewnętrzna polityka antymobbingowa;
 • szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda antymobbingowa;
 • wprowadzanie regulacji prawnych dot. mobbingu.

Metodologia

 • Rozwiązywanie realnych sytuacji, konkretnych przypadków uczestników przez nich samych z pomocą trenera (ćwiczenia te są realizowane indywidualnie, w parach, w grupach)
 • Feedback trenera (komentarze, naprowadzanie na optymalne rozwiązania = facylitacja, sugestie rozwiązań)
 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Praca na przykładach, aktach prawnych, wzorach dokumentów
 • Dyskusja moderowana, odpowiedzi na pytania


W trakcie szkolenia Trener uwzględnia indywidualne sytuacje z Państwa środowiska pracy, przedstawia narzędzia i rozwiązania gotowe do zastosowania już następnego dnia po szkoleniu. Skuteczne przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności jest możliwe wyłącznie w warunkach aktywnej uwagi słuchaczy. Jeśli nie są oni zaciekawieni, zmotywowani do słuchania, nie uczą się. Szkolenie prowadzi Trener, który potrafi zarazić entuzjazmem, inicjatywą oraz przyjemnością z nauki jest gwarancją skuteczności. Nasz Trener z całej dostępnej mu wiedzy wybierze rzeczy kluczowe, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników.

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 2885
Pozostałe umiejętności rozwijane na szkoleniu:

Do ustalenia

v

Miejsce i termin szkolenia

 • Cała Polska
 • Cena netto: Do ustalenia

Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

tel: 732 942 594

email: biuro@ocsd.pl