Kraków
Rachunkowość
Otwarte
Nr szkolenia 2009

CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301)

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkoleniaW Tax Consilium zdobędziesz KOMPLEKSOWĄ WIEDZĘ księgową

Nauczysz się PRAKTYKI rozliczania

Przygotujesz się do pracy w zawodzie KSIĘGOWEGO

Otrzymasz CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU 33130 oraz zaświadczenie MEN


 

OD PODSTAW UCZ SIĘ PRAKTYCZNEJ RACHUNKOWOŚCI

Aby rozpocząć pracę w obszarze rachunkowości i poprawnie prowadzić 
tzw. „pełną księgowość” (rachunkowość spółek prawa handlowego), 
musisz posiadać praktyczną wiedzę z wielu dziedzin. Koniecznie powinieneś:
 

 • znać zasady działania planu kont
 • dobrze poruszać się w obszarze regulacje dot. rachunkowości
 • potrafić prowadzić księgi rachunkowe
 • prowadzić ewidencję księgową
 • poprawnie prowadzić rozrachunki i ich ewidencje
 • dokonywać wyceny składników majątkowych firm
 • sporządzać sprawozdania finansowe przedsiębiorstw
 • doskonale znać przychody i koszty oraz źródła ich pochodzenia w przedsiębiorstwie
 • interpretować przepisy podatkowe
 • zarządzać finansami firm i potrafić tworzyć najlepsze rozwiązania.
   

WSZYSTKIE TE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIESZ W TAX CONSILIUM!
 


Cel szkolenia


CZEGO DOKŁADNIE SIĘ NAUCZYSZ?

 • W Tax Consilium poznasz  najważniejsze pojęcia w rachunkowości (i nauczysz się nimi posługiwać)
 • Będziesz pracował na planie kont i przejdziesz CAŁĄ DROGĘ KSIĘGOWĄ W FIRMIE 
  – od księgowania faktury po sporządzenie rocznego bilansu.
 • Na zajęciach będziesz szukał relacji łączących poszczególne zespoły, umiejscowisz je w bilansie, rachunku zysków i strat
 • Pod okiem trenera sporządzisz sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz w zestawienie zmian w kapitałach
 • Przygotujesz pełną ewidencję księgową
 • Dowiesz się, co tworzy zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i jakie są źródła ich pochodzenia
 • Poznasz klasyfikacje i sposoby ujmowania przychodów oraz rozchodów
 • Nauczysz się tworzyć wynik finansowy oraz rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym).
 • Na zajęciach będziesz prowadził ewidencję rozrachunków (poprowadzisz rozrachunki z pracownikami, Urzędem Skarbowym, ZUSem)
 • Będziesz znał zasady obrotu towarowego i materiałowego w przedsiębiorstwie
 • Dokonasz wyceny składników majątkowych przedsiębiorstwa (naliczysz amortyzację i poznasz zasady prowadzenia inwentaryzacji)
 • Nauczysz się sporządzać podstawowe listy płac
 • Zdobędziesz umiejętność otwierania, prowadzenia i zamykania ksiąg rachunkowych
 • Nauczysz się sporządzać Sprawozdanie Finansowe przedsiębiorstwa (sporządzisz bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych).
 • Na zajęciach z doradcą podatkowym poznasz najważniejsze elementy prawa podatkowego. 
To szkolenie przygotuje Cię do certyfikacji: CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO kod zawodu 331301 wg klasyfikacji MPiPS* Tax Consilium Sp. z o.o.

Kurs kończy się praktycznym, pisemnym egzaminem zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Nie jest on obowiązkowy, nie pobieramy za niego żadnych dodatkowych opłat. Jeśli jednak go zdasz (uzyskasz min. 50% poprawnych odpowiedzi) - oprócz zaświadczenia MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości od podstaw, zyskasz dodatkowo CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO z kodem zawodu 331301 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
Audyt i controlling
Finanse i bankowość
Kadra zarządzająca
Księgowość i podatki

KURS SKIEROWANY JEST DO OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH. Nie musisz posiadać wiedzy i przygotowania z zakresu rachunkowości. Jedynym warunkiem wzięcia udziału w zajęciach jest posiadanie wykształcenia średniego. Jeśli natomiast masz już pewne doświadczenie w tym obszarze – skontaktuj się z nami (szkolenia@taxconsilium.com, tel. 12 623 73 43). Pomożemy Ci wybrać najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Korzyści dla firmy

PRAKTYCZNA UMIEJĘTNOŚĆ prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego
Umiejętność ZARZĄDZANIA FINANSAMI

Korzyści dla uczestnika

PRZEWAGA na rynku pracy i w biznesie
UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE
Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu

Plan szkolenia

ZOBACZ PEŁNY PROGRAM KURSU

  1. Podstawowe pojęcia w rachunkowości
  1.1 Podstawowe pojęcia w rachunkowości
  1.1.1 Cele rachunkowości
  1.1.2 Funkcje rachunkowości
  1.2 Przedmiot i podmiot rachunkowości
  1.2.1 Przedmiot rachunkowości
  1.2.2 Podmiot rachunkowości
  1.3. Zadania rachunkowości
  1.3.1 Metody rachunkowości
  1.3.2 Zasady rachunkowości
  1.4 Rachunkowość a księgowość
  1.5 Etyka w działalności gospodarczej i rachunkowości

  2. Ewidencja księgowa

  2.1 Konto księgowe
  2.2 Typy kont i rodzaje
  2.2.1 Grupy kont bilansowych
  2.3 Plan kont
  2.4 Klasyfikacja Środków Trwałych
  2.5 Rozporządzenie Rady Ministrów ws. Klasyfikacji Środków Trwałych
  2.6 Dokumenty księgowe jako dowody do księgowania
  2.6.1 Faktury
  2.6.2 Dokumenty dotyczące środków trwałych
  2.6.3 Dokumenty dotyczące rozrachunków z kontrahentami i pracownikami
  2.6.4 Rozrachunki z kontrahentami
  2.6.5 Rozrachunki z pracownikami
  2.6.6 Uprawnienia pracownika w związku z podróżą służbową
  2.6.6.1 Stawka za 1 km przebiegu pojazdu
  2.7 Polityka rachunkowości
  2.7.1 Organizacja rachunkowości
  2.7.2 Podstawowe okresy w rachunkowości

  3. Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia

  3.1 Klasyfikacja i podział aktywów
  3.1.1 Aktywa trwałe
  3.1.2 Aktywa obrotowe
  3.2 Klasyfikacja i podział pasywów
  3.2.1 Kapitał (fundusz) własny
  3.2.2 Kapitały obce
  3.3.1 Rozliczenia międzyokresowe kosztów
  3.3.1.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne
  3.3.1.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne
  3.3.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  3.4.1 Wstępnie bilans
  3.4.2 Zmiany od 1 stycznia 2017 r.

  4. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie
  4.1 Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów i kosztów
  4.2 Amortyzacja
  4.3 Ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat
  4.3.1 Schemat tworzenia wyniku finansowego
  4.3.2 Tworzenie wyniku finansowego
  4.4 Wstępnie rachunek zysków i strat

  5. Ewidencja rozrachunków

  5.1 Należności od odbiorców
  5.2 Zobowiązania wobec dostawców
  5.3 Pozostałe rozrachunki
  5.4 Rozrachunki z pracownikami
  5.5 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym i inne
  5.6 Rozrachunki z ZUS
  5.7 Terminy w rozrachunkach

  6. Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie
  6.0 Obrót środkami pieniężnymi
  6.0.1 Dokumenty obrotu kasowego
  6.0.2 Dokumenty obrotu bankowego
  6.0.3 Polecenie przelewu
  6.0.4 Dokumenty potwierdzające wpłatę lub wypłatę gotówki w banku
  6.1 Obrót towarami i materiałami
  6.1.1 Dokumenty potwierdzające zakup i sprzedaż
  6.2.1 Zakupy materiałów lub towarów
  6.3 Wydawanie do produkcji materiałów
  6.3.1 Rozchody materiałów
  6.4 Ewidencja obrotu w jednostce produkcyjnej
  6.4.1 Ewidencja kosztów działalności operacyjnej w jednostce produkcyjnej

  7. Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa
  7.1 Metody wyceny aktywów i pasywów
  7.1.1 Metody wyceny rozchodu zapasów w cenach rzeczywistych
  7.2 Inwentaryzacja

  8. Koszty związane z zatrudnieniem - Lista płac
  8.1 Zatrudnienie
  8.2 Umowa o pracę
  8.3 Umowa zlecenia
  8.4 Umowa o dzieło
  8.5 Wynagrodzenia
  8.6 Pojęcie wynagrodzeń
  8.7 Wynagrodzenia osobowe
  8.8 Wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
  8.9 Wynagrodzenie brutto
  8.10 Wynagrodzenie netto
  8.11 Skala podatkowa
  8.12 Ulga podatkowa
  8.13 Koszty uzyskania przychodu
  8.14 Obliczanie składek
  8.15 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne
  8.16 Rozrachunki z ZUS
  8.17 Umowa o dzieło: umowa rezultatu
  8.18 Odprowadzanie składek do ZUS przykład
  8.19 Wynagrodzenie za czas choroby
  8.20 Podstawa wymiaru wypłaty chorobowego lub zasiłków dla pracowników
  8.21 Odpis na ZFŚS podstawowy (obligatoryjny) w 2017 r.
  8.22 Świadczenie urlopowe
  8.23 Rozliczenie roczne - deklaracja PIT-4R, informacja PIT-11

  9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  9.1 Księgi rachunkowe
  9.2 Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
  9.3 Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
  9.4 Poprawianie błędnego zapisu księgowego
  9.5 Ochrona i zasady przechowywania dokumentacji
  9.6 Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowy

  10. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa
  PODSTAWOWE CZĘŚCI SKŁADOWE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  10.1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  10.2 Bilans
  10.2.1 Aktywa
  10.2.2 Pasywa
  10.3 Rachunek zysków i strat
  10.3.A (wariant kalkulacyjny)
  10.3.B (wariant porównawczy)
  10.4 Dodatkowe informacje i objaśnienia
  10.5 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  10.6 Rachunek przepływów pieniężnych
  10.7 Sprawozdanie z działalności jednostki
  10.8 Tryb i metody sporządzania oraz ogłaszania sprawozdań
  10.9 Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań

  11. Rachunkowość w przykładach
  11.1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej
  11.2 Ewidencja zdarzeń gospodarczych
  11.3 Tworzenie rachunku wyników (zysków i strat) – wariant porównawczy i kalkulacyjny
  11.4 Tworzenie bilansu

  12. Elementy prawa podatkowego w rachunkowości
  12.1 Podstawy prawne, pojęcie prawa podatkowego
  12.2 Podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  12.3 Zasady prawa podatkowego
  12.4 Elementy konstrukcji podatków
  12.4.1 Elementy konstrukcyjne podatków/budowa podatków
  12.5 Funkcje podatków
  12.6 Klasyfikacja podatków
  12.6.1 Podatki państwowe
  12.6.2 Podatki i opłaty samorządowe
  12.7 Wybrane zagadnienia z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "CIT",osób fizycznych „PIT” oraz ustawy o podatku od towarów i usług „VAT”
  12.8 Podatki kosztowe i opłaty
  12.9 Podstawy z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego

  13. Podatek od towarów i usług "VAT"

  13.1 Deklaracja VAT-7 i VAT -27

  14. Kalendarz informacyjny
  14.1 Terminy składanych deklaracji i informacji oraz dokonywanych wpłat

  Metodologia


  • Wszystkie zajęcia  prowadzą dla Ciebie uznani w branży PRAKTYCY. To księgowi i doradcy podatkowi, którzy na co dzień z sukcesem kierują finansami polskich i międzynarodowych firm. (56 h lekcyjnych warsztatów)
    
  • 70 % każdych zajęć to WARSZTATY, podczas których będziesz rozwiązywał zadania, pracował w grupach, analizował 
   CASE STUDY i poznawał KSIĘGOWĄ RZECZYWISTOŚĆ.
    
  • Będziesz się uczył EFEKTYWNIE w MAŁEJ GRUPIE (od 6 do 14 osób). Stawiamy na networking i budowanie relacji biznesowych. Poznasz trenerów i osoby takie, jak Ty, które rozpoczynają karierę w branży. 
  • W Tax Consilium będziesz pracował na AUTENTYCZNYCH dokumentach. Będziesz księgował, wypełniał dokumenty, tworzył ewidencje, rejestry i szukał rozwiązań autentycznych problemów rozliczeniowych z polskich firm.
  • Otrzymasz NAJNOWSZE materiały (zbiory przepisów, ćwiczenia, przykłady rozliczeń, deklaracje PIT, CIT i VAT przykładowe sprawozdania finansowe, bilanse, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitałach, rachunek przepływów pieniężnych, wzory dokumentów księgowych i wiele innych, które później będziesz WYKORZYSTYWAŁ W PRACY)
  • Otoczymy Cię INDYWIDUALNĄ OPIEKĄ. Po każdym z bloków tematycznych otrzymasz od nas dodatkowe materiały 
   oraz zadania dodatkowe. Jeśli będziesz chciał omówić swoje postępy – będziesz mógł odbyć BEZPŁATNE KONSULTACJE. 
    
  • W trakcie Kursu będziesz miał również dostęp do biblioteki Tax Consilium.
    
  • Po Kursie przez 30 DNI zapewnimy Ci dodatkową, e-mailową OPIEKĘ POSZKOLENIOWĄ.
  • Zapewnimy Ci specjalny system spłat w RATACH 0% (przy zapisie wpłacasz 200 zł zaliczki, resztę kwoty do końca trwania Kursu).
    
  • Kurs posiada AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATYDodatkowo w 2016 r. według autentycznych ocen Uczestników Certyfikowany Kurs Rachunkowości od podstaw został oceniony na: 5,37 /6. 

   

  ZDOBĄDŹ KOMPETENCJE CENIONE NA RYNKU PRACY

  W Kursach i szkoleniach Tax Consilium z zakresu rachunkowości, kadr i płac oraz podatków brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych. Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje.
   


  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

  • wejdź na naszą stronę internetową: www.taxconsilium.com
  • napisz e-mail na adres: szkolenia@taxconsilium.com
  • zadzwoń pod nr: 12 623 73 43
  • lub spotkaj się z nami osobiście: Al. Z. Krasińskiego 9/4, 31-111 Kraków
   Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00

    

  • Jesteśmy praktykami biznesu. Uczymy nowoczesnej, biznesowej rachunkowości, kadr i płac oraz podatków.
  • Nasze kursy posiadają Akredytację Kuratorium Oświaty
  • Jesteśmy Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa EK-05. 4430.13.122.2.2013
  • Jesteśmy w gronie 1% firm działających na rynku polskim, które otrzymały Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za 2014 i 2015 r. wydawany przez Bisnode Polska
  • Jesteśmy członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  • Jesteśmy partnerem merytorycznym w zakresie rachunkowości oraz kadr i płac czasopisma "Controlling i Rachunkowość Zarządcza"
  • Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów RP do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 49290/2011
  • Widniejemy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP 2.12/00206/2013
  • Posiadamy Certyfikaty Rzetelnego Biura Rachunkowego
  • Zostaliśmy nominowani do Godła Liderów Firm Szkoleniowych w Polsce w 2015 r.
  • Jesteśmy rekomendowanym partnerem firmy Sage Sp. z o.o. - twórcy oprogramowania Sage Symfonia ERP
  • Od 2016 r. jesteśmy Partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce
  • Otrzymaliśmy tytuł Firmy Przyjaznej Internautom
  • ...zobacz więcej na: https://www.taxconsilium.com/nagrody-i-wyroznienia/
   

  Dodatkowe informacje

  Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
  Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

  Ilość wyświetleń oferty: 19

  1 279,00 zł + VAT (zw.)

  v
  Zaczyna się za:

  Miejsce i termin szkolenia

  • Tax Consilium Sp. z o.o.
  • Rynek Główny 30/37 31-010 Kraków
  • Termin:   13.01.2018 09:00 - 03.02.2018 15:00
  • Zaczyna się za:  54d 11h 59m
  • Cena netto: 1 279,00 zł
  • Trenerzy:

  • Maria Chochorek

  Tax Consilium Sp. z o.o.

  Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków

  tel: 12 623 73 43

  email: marketing@taxconsilium.com