Kraków
Kadry i płace
Otwarte
Nr szkolenia 2019

CERTYFIKOWANY Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (Kod zawodu: 242310, 242307)

Z tym szkoleniem otrzymasz potwierdzenie uczestnictwa
0,00 (0 ocen)
Dodaj do mapy szkoleń
Obserwuj

Opis szkolenia


 

Zyskaj specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności  samodzielnego prowadzenia kadr i płac.
Zdobądź CERTYFIKAT NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM Z KODEM ZAWODU
242310, 242307 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS oraz ZAŚWIADCZENIE MEN

 

TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU
Kierują działami kadrowo-płacowymi polskich firm
 
 

ZOSTAŃ SAMODZIELNYM SPECJALISTĄ
 

 • Kurs ma formę PRAKTYCZNYCH WARSZTATÓW
 • prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zagadnień płacowych oraz podatkowych (48h)
 • Na zajęciach poznasz najnowsze zmiany w KODEKSIE PRACY w 2017 r.
 • Zyskasz wiedzę dot. zasad ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW w firmach polskich i zagranicznych
 • Dowiesz się, jak PRAKTYCZNIE planować i rozliczać
 • CZAS PRACY, unikać pułapek na liście płac, poprawnie dokonywać POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZEŃ, rozliczać NIEOBECNOŚCI pracowników w pracy, urlopy, zasiłki, korekty.
 • Nauczysz się sporządzać DOKOMUNETACJĘ PRACOWNICZĄ i AKTA OSOBOWE,
 • poznasz wymogi GIODO.
 • Nauczysz się dokonywania rozliczeń z PFRON i ZFŚS.
 • W praktyce poznasz zasad współpracy i odpowiedniego reprezentowania firmy przed organami ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ (Inspekcją Pracy, Urzędem Pracy i ZUS, GUS)
 • Po Kursie zyskasz 30 DNI e-mailowej OPIEKI POSZKOLENIOWEJ.

 


Cel szkolenia

CO W PRAKTYCE DA CI KURS?

 •  INFORMACJE na temat najkorzystniejszych rozwiązań kadrowo-płacowych
 •  WSKAZÓWKI, dzięki którym będziesz potrafił samodzielnie kierować obszarem kadr i płac w firmach i instytucjach
 •  PRZYGOTOWANIE do kontroli – dowiedz się, jak reprezentować firmę przez organami administracji publicznej (Inspekcją Pracy, Urzędem Pracy, ZUS, GUS, PFRON)
 •  MOŻLIWOŚCI optymalizacji wynagrodzeń i rozliczenia czasu pracy
 •  UMIEJĘTNOŚĆ interpretowania problematycznych przepisów
 •  DOŚWIADCZENIE na podstawie case study opracowanych przez praktyków kierujących działami kadrowo-płacowymi dużych firm
 •  WIEDZĘ I SAMODZIELNOŚĆ w prowadzeniu kadr i płac.
 •  KOMPLEKSOWE MATERIAŁY, które wykorzystasz w codziennej pracy
 •  OPIEKĘ POSZKOLENIOWĄ – przez 30 dni po zakończeniu Kursu będziemy e-mailowo odpowiadać na Twoje pytania
 •  ZAWODOWE KONTAKTY dzięki szerokim możliwościom networkingowym
 •  INDYWIDUALNĄ OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie.
 •  Po każdym z modułów otrzymasz podsumowania zajęć, DODATKOWE MATERIAŁY I ZADANIA.
 •  BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie.

To szkolenie przygotuje Cię do certyfikacji: CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADR kody zawodów 242310, 242307 według klasyfikacji MPiPS* na poziomie zaawansowanym Tax Consilium Sp. z o.o.

Dzięki zajęciom z praktykami biznesu zdobędziesz umiejętności potrzebne do samodzielnej pracy. Gdy zdasz egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium, zdobędziesz CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADRT z kodami zawodu 242310, 242307 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS . Egzamin ma formę praktycznych zadań oraz pytań testowych. Aby go zaliczyć, powinieneś zdobyć min. 50% punktów. Nie jest on obowiązkowy, nie pobieramy również za niego żadnych dodatkowych opłat (nawet jeśli podejdziesz do niego kilka razy). Możesz również z niego zrezygnować. W takim przypadku otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Kadry i Płace dla zaawansowanych zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych .Jeśli zdasz egzamin, otrzymasz zarówno ZAŚWIADCZENIE MEN, jak i CERTYFIKAT.

Grupa docelowa

Specjalista Manager pierwszego szczebla Manager średniego szczebla Manager najwyższego szczebla
HR - Zasoby ludzkie
Kadra zarządzająca
Księgowość i podatki

TEN KURS JEST WŁAŚNIE CIEBIE - Chcesz podnieść swoje kwalifikacje - Posiadasz podstawową wiedzę z zakresu wynagrodzeń oraz prawa pracy - Ukończyłeś kurs kadr i płac od podstaw (to nie jest wymóg) - Pracujesz w dziale kadrowo-płacowym, księgowym, HR, firmie outsourcingowej lub biurze rachunkowym - Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Korzyści dla firmy

PRAKTYCZNA UMIEJĘTNOŚĆ rozwiązywania problemów napotykanych w codziennej pracy w obszarze kadr i płac
UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE

Korzyści dla uczestnika

PRZEWAGA na rynku pracy i w biznesie
SPECJALISTYCZNA wiedza ceniona na rynku pracy

Plan szkolenia

POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU
Sprawdź pełny program


MODUŁ I. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSKICH FIRMACH, ZATRUDNIANIE OBYWATELI POLSKICH W ZAGRANICZNYCH FIRMACH ORAZ GIODO W 2017 R.

I. Zatrudnienie cudzoziemców w polskich firmach
 • Uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki, gdy nie jest ono wymagane.
 • Przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej i Polsce.
 • Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców.
 • Obowiązki pracodawcy i warunki jakie musi spełnić, aby zatrudnić cudzoziemca.
II. Zatrudnienie obywateli polskich w zagranicznych firmach:
 • Spełnienie odpowiednich wymogów
 • Przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.
 • Opodatkowania dochodów uzyskiwanych za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe).
 • Dokumentacja
 • Obowiązki pracodawcy
III. GIODO


MODUŁ II. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA, AKTA OSOBOWE, GIODO, PFRON, ZFŚS

I. Zasady dotyczące gromadzenia danych osobowych pracowników na podstawie wybranych zagadnień
 • 1.Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem nowych pracowników
 • 2. Przygotowanie i prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej
 • 3. Dane osobowe, wymagane od kandydata do pracy lub od pracownika, w tym m.in.
 • - dane dotyczące niekaralności,
 • - dane zawarte w dowodzie osobistym,
 • 4. Dokumenty, których przedstawienia można wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym:
 • - zdjęcia i referencje,
 • - dokumenty, których przedstawienie pozostaje w interesie pracownika
 • 5. Problem spóźnionego dostarczenia dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia lub dotyczące innych uprawnień pracowniczych,
 • 6. Orzeczenie o zdolności lub braku zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, w tym:
 • - badania dla pracowników prowadzących samochód w celach służbowych,
 • - badania dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,pozwalające na pracę w dłuższych normach czasu pracy,
II. Akta osobowe - wybrane zagadnienia w zakresie dokumentów umieszczanych w aktach osobowych pracowników
 • A. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy, gromadzone w części A akt osobowych, w tym:
 • - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • - Kserokopie świadectw pracy, dyplomy i zaświadczenia uzyskane przed datą zatrudnienia
 • B. Dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika, gromadzone w części B akt osobowych, w tym:
 • 1. Zasady dokumentowania zawarcia umowy o pracę:
 • - pisemna umowa o pracę (data zawarcia umowy, a data rozpoczęcia pracy przez pracownika) najnowsze zmiany,
 • - zmiany dotyczące zasad nawiązywania umów na czas określony,
 • - pisemne potwierdzenie odbioru umowy o pracę lub warunków zatrudnienia, wprowadzone zmiany w tym zakresie służą lepszej kontroli legalności zatrudnienia przez PIP,
 • 2. Dokumenty gromadzone w związku z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich,
 • 3. Dokumenty związane z odpowiedzialnością materialną pracownika:
 • - potwierdzające powierzenie mienia,
 • 4. Dokumenty związane z wymierzeniem kary porządkowej:
 • - rodzaj tworzonych dokumentów,
 • - praktyczne wskazówki postępowania z nimi (usuwanie z akt osobowych pracowników),
 • 5. Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
 • 6. Dokumentacja związana ze zwalnianiem pracownika od pracy
 • 7. Dokumenty, których nie powinno przechowywać się w aktach osobowych pracowników, w szczególności:
 • - dokumenty dotyczące wyjść prywatnych pracowników, wnioski o odbiór czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • C. Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia pracownika, gromadzone w części C akt osobowych, w tym:
 • 1. Dokumenty tworzone przy rozwiązywaniu umów o pracę,:
 • 2. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika:
 • - świadectwo pracy - zasady prawidłowego wypełnienia z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 r.
 • - zasady doręczania świadectwa pracy,
 • - zasady sporządzania odpisu (duplikatu) świadectwa pracy,
III.Pozostałe czynności związane z zakresem zatrudniania i zwalniania osób.
 • • Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników i osób zatrudnionych
 • Opracowywanie i aktualizowanie informacji o potrzebach kadrowych jednostki
 • Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ochrony ppoż.
 • Odpowiadanie na pisma komornicze
 • Przygotowywanie raportów i analiz w tym zakresie
IV. Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • - okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • - wybór miejsca przechowywania,
 • - postępowanie z dokumentacją pracowniczą w przypadku upadłości bądź likwidacji pracodawcy.
V. ORZECZENIA I INTERPRETACJE W ZAKRESIE KODEKSU PRACY.

VII. ZFŚS
 • 1. Podstawa prawna Dz.U. z 2016 r poz. 1984
 • - Zmiana wysokości kwoty naliczenia na jednego zatrudnionego od 2017r.
 • - Zwiększenie liczby zatrudnionych zgodnie z ustawą od 2017r.
VIII. Regulamin pracy/ Regulamin wynagradzania
 • 1. Nowy limit stanu zatrudnienia, od którego zależy obowiązek wprowadzania regulaminu pracy, oraz regulaminu wybagradzania.
 • 2. Rola zawiązków zawodowych w kontekście tworzenia regulaminów od 2017 r.


MODUŁ III. PŁACE - WYNAGRODZENIA

I. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w sytuacjach wątpliwych na bazie wybranych zagadnień
 • 1. Świadczenia i składniki wynagrodzenia wyłączone z podstawy
 • 2. Czy każdy składnik wynagrodzenia za okres dłuższy niż jeden miesiąc zostanie wyłączony z podstawy do urlopu wypoczynkowego
 • 3. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w podstawie:
 • a. Bieżąca wypłata wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe
 • b. Wypłata normalnego wynagrodzenia za nadgodziny w miesiącu bieżącym a dodatek za nadgodziny wypłacony na koniec okresu rozliczeniowego przeliczenie podstawy wynagrodzenia
 • c. Nieodebranie przez pracownika czasu wolnego w miesiącu następnym a przeliczenie podstawy wynagrodzenia
 • d. Wypłata dodatku za pracę w nadgodzinach z tytułu przekroczeń norm średniotygodniowych na koniec okresu rozliczeniowego
 • 4. Premia motywacyjna, zadaniowa, regulaminowa i uznaniowa – pomniejszana i niepomniejszana za czas urlopu wypoczynkowego
 • 5. Zmienne składniki wynagrodzenia w przypadku wykorzystania urlopu wypoczynkowego na przełomie miesięcy kalendarzowych
 • 6. Powrót pracownika do pracy po kilkumiesięcznej przerwie w pracy spowodowanej urlopem wychowawczym bezpłatnym, macierzyńskim i rodzicielskim oraz chorobą
 • 7. Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia
 • 8. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po zmianie przepisów o wynagrodzeniu
 • 9. Przeliczenie podstawy urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany stałych i zmiennych składników wynagrodzenia
 • 10. Przeliczenie podstawy urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy bądź zmiany systemu wynagrodzeń
II. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w sytuacjach wątpliwych na bazie wybranych zagadnień
 • 1. Przeliczenie zmiennych składników w przypadku absencji stanowisko MPiPS z 2015 r.
 • 2. Przeliczenie zmiennych składników wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc w przypadku absencji
 • 3. Nieobecność nieusprawiedliwiona a przeliczenie podstawy
 • 4. Wypłata wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym a przeliczenie podstawy
 • 5. Ustalenie podstawy w przypadku nieprzepracowania 12 miesięcy premia roczna – półroczna - kwartalna
 • 6. Ustalenie podstawy w przypadku rozwiązania umowy w pierwszym miesiącu pracy
 • 7. Nowy składnik wynagrodzenia a podstawa
III. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w sytuacjach wątpliwych na bazie wybranych zagadnień
 • 1. Jak nieobecności w pracy wpływają na kwalifikację nadgodzin
 • a. omówienie najnowszego stanowiska MRPiPS z września 2016 r.
 • b. opieka nad dzieckiem na część dnia (wymiar godzinowy) a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu
 • c. udzielenie czasu wolnego za nadgodziny na część dnia a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu
 • d. wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy po urlopie wypoczynkowym
 • 2. Rozliczenie wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
 • a. rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego skutkujące wypłatą dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem
 • b. prawidłowe ustalenie stawki godzinowej (wymiar czy rozkład czasu pracy)
 • c. niedopracowanie godzin w związku z nierównomiernym rozkładem czasu pracy na poszczególne miesiące danego okresu rozliczeniowego
 • d. w jakiej wysokości wypłacić dodatek do wynagrodzenia ? – Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy
 • 3. Rozliczenie wynagrodzenia w przypadku udzielenia czasu wolnego za nadgodziny oraz dni wolnych
 • a. która godzina będzie godziną nadliczbową dla pracownika niepełnoetatowego
 • b. pracownik składa wniosek o odebranie czasu wolnego za nadgodziny
 • c. wskazanie pracownikowi termin odbioru czasu wolnego za nadgodziny
 • d. jak rozliczyć wynagrodzenie w przypadku odbioru czasu wolnego w innym miesiącu
 • e. jakie dodatki do wynagrodzenia przysługują pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych
 • f. prawidłowe ustalenie nadgodzin „dobowych i średniotygodniowych”|a wysokość dodatku:
 • - wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy
 • - wezwanie pracownika do pracy w dniu wolnym a przekroczenie normy dobowej
 • - wezwanie pracownika do pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy a przekroczenie normy dobowej
 • - wezwanie pracownika do pracy w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
 • - planowana praca w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
 • - wezwanie do pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy a naruszenie limitu godzin ponadwymiarowych i norm czasu pracy


MODUŁ IV. POTRĄCENIA I ZASIŁKI

I. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia, zasiłków i umów cywilnoprawnych
 • OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC ORGANÓW EGZEKUCYJNYCH OMÓWIENIE ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD 08 WRZEŚNIA 2016 R.
 • 1. Jakie przepisy regulują kwestię dokonywania potrąceń?
 • 2. W jakim trybie dokonywane są potrącenia?
 • 3. Jakie informację należy przekazać organom egzekucyjnym? zmiany w przepisach od 08 września 2016 r.
 • 4. Jak postąpić w przypadku zbiegu egzekucji od dwóch komorników?
 • 5. Jak postąpić w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej? Zmiany w przepisach od 08 września 2016 r.
 • 6. Jakie obowiązki ma pracodawca w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika, który posiada zajęcie?
 • 7. Na kogo może być nałożona kara pieniężna za niewywiązywanie się z obowiązku informacyjnego?
 • DOKONYWANIE POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
 • 1. Jakie świadczenia kwalifikujemy do wynagrodzenia?
 • 2. Jakich potrąceń możemy dokonać "bez zgody pracownika"?
 • 3. Od jakiej kwoty przychodu pracodawca może dokonać potrąceń?
 • 4. W jakiej kolejności dokonywanie są potrącenia?
 • 5. Jaką max wysokość wynagrodzenia możemy potrącić?
 • 6. Jaką mamy możliwość dokonania potrąceń z otrzymanych nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
 • 7. Czy nagroda jubileuszowa podlega pełnemu potrąceniu w przypadku zajęcia alimentacyjnego?
 • 8. Pojęcie "zaliczki pieniężnej" - jakiego rodzaju zaliczka podlega potrąceniu?
 • 9. Wypłata zawyżonej kwoty wynagrodzenia a możliwość dokonania potrącenia bez zgody pracownika
 • 10. Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń w 2017 r.?
 • 11. Jak dokonać potrąceń w przypadku gdy oprócz wynagrodzenia wypłacone zostaje wynagrodzenie za okresy dłuższe niż 1 miesiąc?
 • 12. Czy kwota wolna od potrąceń ulega pomniejszeniu w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca?
 • 13. W jakich sytuacjach pracodawca dokonuje pomniejszenia kwoty wolnej od potrąceń?
 • 14. W jaki sposób dokonać potrąceń, jeżeli oprócz wynagrodzenia pracownik otrzymał "świadczenia w naturze"?
 • 15. Jak dokonać potrącenia w przypadku otrzymania świadczeń z innego tytułu prawnego np. odpraw?
 • 16. Jak dokonać potrącenia z wynagrodzenia "niepełnoetatowca"?
 • 17. Jak dokonać potrącenia w razie "dwukrotnej" wypłaty wynagrodzenia w ciągu miesiąca?
 • 18. Jak dokonać potrącenia w "pierwszym roku pracy"?
 • 19. Jak należy dokonać potrąceń w razie zbiegu tytułów wykonawczych?
 • 20. Jak dokonać potrącenia w przypadku otrzymania wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia chorobowego?
 • 21. Obowiązek potrącenia alimentów na "wniosek matki dziecka"
 • 22. Jak dokonać potrąceń ze świadczeń otrzymanych z ZFŚS?
 • 23. Jak obliczyć i dokonać potrącenia "kary pieniężnej" udzielonej pracownikowi?
 • 24. Dokonywanie potrąceń należności na "rzecz pracodawcy"
 • 25. Formy zgody na "dobrowolne potrącenia"
 • 26. Dobrowolne potrącenie w przypadku wypłaty dofinansowania do wypoczynku przed urlopem wypoczynkowym?
 • 27. Dobrowolne potrącenie w przypadku nieprzepracowania pełnego okresu a zawarcie umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownika?
 • 28. Jakie świadczenia wyłączone spod egzekucji?
 • DOKONYWANIE POTRĄCEŃ Z ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 • 1. Jakie przepisy regulują możliwość dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego?
 • 2. Jak postąpić w sytuacji dokonywania potrąceń z zasiłków wypłacanych z ubezpieczenia wypadkowego?
 • stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • 3. Od jakiej kwoty ustalana jest wysokość potrącenia?
 • 4. Jakie są dopuszczalne kwoty potrąceń?
 • 5. Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń?
 • 6. Czy kwota wolna od potrąceń, w przypadku wypłaty zasiłku za niepełny miesiąc kalendarzowy, ulega obniżeniu?
 • 7. Jak dokonać potrącenia w przypadku otrzymania w danym miesiącu: wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku z ubezpieczenia społecznego?
 • DOKONYWANIE POTRĄCEŃ Z WIERZYTELNOŚCI Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
 • 1. jaką ochroną objąć wynagrodzenie z umów cywilnych?
 • 2. jakie zasady stosować przy potrąceniach z umów cywilnych?
 • 3. objęcie niektórymi przepisami kodeksu pracy umów cywilnych
 • 4. czy stosować kwotę wolną od potrąceń do umów cywilnych?
 • 5. jaki wpływ gwarancji minimalnej stawki godzinowej dla niektórych umów cywilnych, wchodzących w życie z dniem 01 stycznia 2017 r., będzie miało na potrącenia dokonywane z zawartych umów cywilnych?
 • zmiany w przepisach od 01 stycznia 2017 r.
II. Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia i umów o świadczenie usług
 • ROZLICZENIE SKŁADKOWO – PODATKOWE UMÓW ZLECENIA STANOWIĄCYCH JEDYNY TYTUŁ DO UBEZPIECZEŃ – ZMIANY WSKAŹNIKÓW OD 01 STYCZNIA 2017 R.
 • 1. Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom
 • 2. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniu chorobowemu i jego ograniczenie zmiany od 01 stycznia 2017 r.
 • 3. Roczna podstawa wymiaru składek emerytalno – rentowych
 • zmiany od 01 stycznia 2017 r.
 • 4. Umowa zlecenia zawarta z osobą przebywającą na urlopie bezpłatnym i wychowawczym
 • 5. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracownikiem
 • 6. Umowa cywilna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
 • 7. Umowa cywilna wykonywana przez ucznia lub studenta
 • 8. Nadpłata i niedopłata składek w wyniku błędnie złożonych dokumentów
 • 9. Nieodpłatne wykonywanie umowy zlecenia a podleganie ubezpieczeniom
 • ROZLICZENIE SKŁADKOWO – PODATKOWE W PRZYPADKU ZBIEGU TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ
 • 1. Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych
 • 2. Zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń w przypadku zawarcia kilku umów zlecenia u tego samego zleceniodawcy
 • 3. Zbieg tytułów do ubezpieczeń na podstawie kilku zawartych umów zlecenia
 • - rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w różnych terminach
 • - rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym dniu
 • - ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek przy stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej
 • - ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym
 • - ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po zakończeniu zlecenia
 • - brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym
 • - zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom na wniosek zleceniobiorcy
 • - objęcie ubezpieczeniami społecznymi w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • - przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • - niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy stałej stawce wynagrodzenia
 • - niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy zmiennych stawkach wynagrodzenia
 • 4. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych: umowa o pracę i umowa zlecenia
 • - umowa o pracę i jedna umowa zlecenia
 • - umowa o pracę i kilka umów zlecenia
 • - umowa o pracę z niepełnoetatowcem i umowa zlecenia bądź kilka umów
 • - stawka godzinowa z umowy o pracę a objęcie ubezpieczeniami umowy zlecenia
III. Zasady korygowania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego
 • KOREKTA DOKUMENTÓW ZUS ORAZ LIST PŁAC W ZWIĄZKU Z BŁĘDNYM USTALENIEM OBOWIĄZKU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
 • a. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych
 • b. Wykonywanie prac na podstawie umowy zlecenia w trakcie urlopu wychowawczego bądź urlopu bezpłatnego
 • c. Niezdolność do pracy zleceniobiorcy
 • d. Umowa zlecenia zawarta z uczniem bądź studentem
 • e. Rozliczenie składek oraz podatku z umowy cywilnoprawnej zawartej z własnym pracownikiem lub wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy
 • ROZLICZENIE BŁĘDNIE WYPŁACONEGO WYNAGRODZENIA
 • a. Zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia przez pracownika
 • b. Częściowy zwrot przez pracownika wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym
 • c. Korygowanie nadpłaconego wynagrodzenia
 • d. Nadpłata / niedopłata podatku dochodowego od osób fizycznych – korekta deklaracji PIT
 • OGRANICZENIE ROCZNEJ PODSTAWY SKŁADEK EMERYTALNO – RENTOWYCH
 • a. Skutki błędnie złożonego oświadczenia – niedopłata składek
 • b. Zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • c. Zwrot nadpłaconych składek dla pracownika
 • d. Zapłata za pracownika / byłego pracownika zaległych składek – skutki w podatku dochodowym
 • e. Zwrot składek przez byłego pracownika w danym roku kalendarzowym i w latach następnych
 • f. Korekta podstawy wynagrodzenia / zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • g. Korekta dokumentów rozliczeniowych do ZUS
 • h. Przekroczenie rocznej podstawy składek osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • POZOSTAŁE ZAGADNIENIA
 • a. Korekta składek ZUS i podatku dochodowego od świadczeń nienależnych z ZFŚS
 • b. Uznanie zdarzenia jako wypadek przy pracy – korekta składek i podatku dochodowego
 • c. Korekta dokumentów ZUS w związku z nadpłatą zasiłku chorobowego
 • d. Korekta nadpłaconego zasiłku macierzyńskiego w związku ze złożeniem jednorazowego wniosku o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze
 • e. Korekta składek ZUS i podatku dochodowego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 08 lipca 2014 r.
IV. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w sytuacjach wątpliwych na bazie wybranych zagadnień
 • 1. Uzupełnianie podstawy wymiaru przy składnikach stałych
 • 2. Warunki uzupełniania podstawy przy składnikach zmiennych
 • 3. Uzupełnianie podstawy w przypadkach wystąpienia:
 • a. Usprawiedliwionej nieobecności w pracy + zmienne składniki wynagrodzenia pomniejszane i nie pomniejszane za czas chorobowy
 • b. usprawiedliwionej nieobecności w pracy + zwolnienie lekarskie + zmienne składniki wynagrodzenia pomniejszane i nie pomniejszane za czas chorobowy
 • 4. Podstawa przy zmianie wymiaru czasu pracy:
 • a. Choroba po zmianie wymiaru czasu pracy
 • b. Choroba w trakcie zmiany wymiaru czasu pracy przypadającej w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • c. Choroba w trakcie zmiany wymiaru czasu pracy przypadającej w pierwszym dniu danego miesiąca kalendarzowego
 • d. Ciągłość zwolnienia lekarskiego a wypłata zasiłku z innego tytułu
 • e. Wpływ zmiany wymiaru etatu na składniki za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
 • 5. Powrót pracownika za urlopu bezpłatnego i wychowawczego
 • 6. Powrót pracownika po urlopie rodzicielskim łączonym z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • 7. Wpływ wypłaty zaliczki na podstawę wymiaru zasiłku
 • 8. Zasiłek macierzyński:
 • a. Ustalenie % wysokości zasiłku macierzyńskiego jeżeli rodzicie rozpoczynają urlop rodzicielski w tym samym terminie
 • b. Ustalenie % wysokości zasiłku macierzyńskiego jeżeli rodzice rozpoczynają urlop rodzicielski w innych terminach
 • c. Dzienna stawka zasiłku macierzyńskiego w przypadku łączenia wykonywania pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim
MODUŁ V. PFRON

Metodologia

JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?

 • W Tax Consilium przez 70% Kursu będziesz wykonywał praktyczne ćwiczenia.
 • Będziesz liczył ZADANIA, analizował CASE STUDY, rozpatrywał przypadki, brał udział w DYSKUSJACH i mierzył się z AUTENTYCZNYMI PRZYKŁADAMI i sytuacjami napotykanymi w codziennej pracy w obszarze kadr i płac.
 • Zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu praktycznej obsługi kadrowo-płacowej firm i instytucji.
 • Przygotowaliśmy dla Ciebie KOMPLEKSOWY i bardzo szczegółowy PROGRAM KURSUZapoznaj się z nim i zobacz, jakie aspekty będziemy omawiać na zajęciach.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

  

 • Jesteśmy praktykami biznesu. Uczymy nowoczesnej, biznesowej rachunkowości, kadr i płac oraz podatków.
 • Nasze kursy posiadają Akredytację Kuratorium Oświaty
 • Jesteśmy Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa EK-05. 4430.13.122.2.2013
 • Jesteśmy w gronie 1% firm działających na rynku polskim, które otrzymały Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za 2014, 2015 i 2016 r. wydawany przez Bisnode Polska
 • Jesteśmy członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Jesteśmy partnerem merytorycznym w zakresie rachunkowości oraz kadr i płac czasopisma "Controlling i Rachunkowość Zarządcza"
 • Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów RP do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 49290/2011
 • Widniejemy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP 2.12/00206/2013
 • Posiadamy Certyfikaty Rzetelnego Biura Rachunkowego
 • Zostaliśmy nominowani do Godła Liderów Firm Szkoleniowych w Polsce w 2015 r.
 • Jesteśmy rekomendowanym partnerem firmy Sage Sp. z o.o. - twórcy oprogramowania Sage Symfonia ERP
 • Od 2016 r. jesteśmy Partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce
 • Otrzymaliśmy tytuł Firmy Przyjaznej Internautom

Dodatkowe informacje

Szkolenie może zostać zorganizowane w języku: polski
Szkolenie może zostać zorganizowane na terenie firmy klienta

Ilość wyświetleń oferty: 31

1 279,00 zł + VAT (zw.)

v
Zaczyna się za:

Miejsce i termin szkolenia

 • Tax Consilium Sp. z o.o.
 • Rynek Główny 30/37 31-010 Kraków
 • Termin:   24.03.2018 09:00 - 15.04.2018 15:00
 • Zaczyna się za:  124d 12h 1m
 • Cena netto: 1 279,00 zł
 • Trenerzy:

 • Przemysław Jeżek

Tax Consilium Sp. z o.o.

Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków

tel: 12 623 73 43

email: marketing@taxconsilium.com